Regulamin Wycieczki Cattolica 2021

Riwiera Adriatycka * 1 – 9 lipca 2021 * Poronin – Cattolica 2021

REGULAMIN WYCIECZKI:

 1. Każdy uczestnik kolonii zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach proponowanych o ile nie został z nich zwolniony przez lekarza lub wychowawcę.
 3. Punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć.
 4. Uczestnik kolonii ma obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mu mienie w miejscu przebywania i poza terenem.
 5. Bezwzględnie obowiązuje zakaz : picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i uprawiania seksu.
 1. Należy dostosować się do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez opiekunów.
 2. Uczestnikowi kolonii nie wolno oddalać się od grupy i opuszczać terenu hotelu, plaży bez wiedzy wychowawcy.
 3. Uczestnik powinien mieć szacunek dla kolegów, wychowawców, innych osób starszych i samego siebie.
 4. Uczestnik kolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
 5. Uczestnik o każdej chorobie i złym samopoczuciu melduje wychowawcy bądź kierownikowi kolonii.
 6. Stosuje się do poleceń wychowawcy i kierownika kolonii.
 7. Kąpiel jest dozwolona tylko w miejscach do tego przeznaczonych pod opieką ratownika.

KAŻDY MA PRAWO:

 1. Udziału we wszystkich zajęciach programowych.
 2. Wyrażania swoich poglądów i pomocy kadry w przypadku problemów.
 3. Bezpiecznego i radosnego wypoczynku.

NIE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie przez opiekuna.
 2. Upomnienie przez kierownika kolonii.
 3. Powiadomienie rodziców (opiekunów) i szkoły o zachowaniu.
 4. Wydalenie z obozu. Rodzic ma obowiązek odebrania dziecka w przeciągu 48 godzin od chwili wydalenia z obozu.